เครื่องมือตรวจรังสีและความปลอดภัย

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานและการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะทำสิ่งใด ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ ในปัจจุบันจึงมีเครื่องมือเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนอย่างหลากหลาย นั้นคือเครื่องมือตรวจรังสีซึ่งเป็นหนึ่งใน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อีกด้วย ที่จะช่วยเป็นอีกหนึ่งมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ ในเรื่องของรังสีที่อาจแทรกซึมอยู่ในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัว

เครื่องมือตรวจรังสีมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ อย่างแรกคือเครื่องมือตรวจรังสีที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างเครื่องมือสำรวจรังสี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่สำรวจรังสีในพื้นที่ที่ใช้งาน เพื่อหาปริมาณ ชนิด และระดับความอันตรายของรังสีที่ตรวจพบ หรือเครื่องมือตรวจรังสีประจำตัวบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจหารังสีของร่างกายแต่ละบุคคล เหมาะสำหรับการใช้พกพาและประเมินระดับรังสีที่ร่างกายได้รับ เพื่อให้หลีกเลี่ยงการรับอันตรายจากรังสีมากเกินไป และวิเคราะห์อย่างแม่นยำเฉพาะตัวบุคคลผู้ใช้ได้เลย เครื่องมือตรวจรังสีสองแบบนี้จึงเป็นเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยโดยเน้นที่เฉพาะตัวบุคคลและพื้นที่ที่จำกัด

แต่หากอยากได้ความปลอดภัยในวงกว้าง เน้นการทำงานของคนหมู่มากและเพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานแล้ว อุปกรณ์ที่เหมาะสมคือเครื่องมือตรวจรังสีแบบเตือนภัย เพราะเครื่องมือตรวจรังสีแบบนี้ นอกจากการวิเคราะห์รังสีอย่างเข้าถึงแล้วยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ทั้งรูปแบบแสงหรือเสียง เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ได้รับทราบเมื่อได้รับการสะสมปริมาณรังสีในร่างกายจนถึงขีดอันตรายได้ หรือให้พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือตรวจรังสีแบบติดตั้งประจำที่ ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจรังสีขนาดใหญ่ เน้นการติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ทำการตรวจวัดรังสีอย่างกว้างขวาง 

โดยนอกจากความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว เครื่องมือตรวจรังสียังสามารถนำไปใช้กับการรักษาความปลอดภัยได้อีกหลายหลาย เช่น เพื่อนำมาใช้ตรวจจับรังสีจากวัตถุอันตรายต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้บ่อยจากการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ที่มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจรังสีที่คอยจับการส่งรังสีออกมาของวัตถุอันตรายอย่างระเบิด หากมีการตรวจพบรังสีที่อันตรายจะได้ทำการตรวจค้นหรือยับยั้งเหตุได้อย่างทันท่วงที การตรวจจับรังสีด้วยเครื่องมือตรวจรังสีจึงสามารถประยุกต์ได้หลายแบบ ทั้งป้องกันไม่ให้ปริมาณรังสีมากเกินไปและเพื่อใช้รังสีเป็นตัวนำไปสู่การตรวจสอบวัตถุอันตรายต่างๆ จึงถือได้ว่าการรักษาความปลอดภัยทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อื่นๆ นั้นมีการใช้ประโยชน์และการควบคุมรังสีอยู่อน่างแพร่หลาย เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยอย่างมาก